© Copyright 2018 Apixia Corp.

The United States.

Apixia Inc.: info@apixia.com

Apixia Corp.: sales@apixia.asia

Apixia Europe.: pascal@apixia.com

WHERE TO BUY

Italy

Klass

Via Sabadell 145, 59100 - PRATO - Italy
phone: 392-9329512
fax: 0574-512531
email: info@dentalklass.it